Hàm Bích Kiếm

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Kiếm

 

Danh kiếm dài 4 tấc, dưới ánh mặt trời ánh sáng chói mắt, là thần binh lợi khí không thể xem thường.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01