Hạc Châu

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Giang Hồ truyền rằng Hạc Đỉnh Hồng ngàn năm là thuốc độc nhất thiên hạ. Nhưng nếu Hạc Đỉnh Hồng ngàn năm có duyên ăn được linh chi tiên thảo sẽ ngưng tụ thành châu ngọc, không những hết kịch độc mà còn có thần hiệu khắc chế độc.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01