Đồ Long Đao

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Đơn Đao

 

Tương truyền bảo đao sắc bén, có thể hiệu lệnh võ lâm thiên hạ. Tuy là đơn thủ đao nhưng rộng, dài, thân đao có khắc Vu Long oai hùng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01