Châu Xuyên Phụng Túc

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Gà rút xương, nhồi đầy ớt. Ăn vào mồ hôi và nước mắt chảy ròng ròng.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01