Càn Khôn Bà

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Đinh ba quét dọn vườn "Giới Bát Thúc". Là cứu tinh của hoa màu, giúp mở rộng đất, phá đá.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01