Võ Đang

Lưỡng Nghi Hộ Tâm Công

“Dị có Thái Cực, Sơ khai sinh Lưỡng Nghi”

Công pháp tập Âm Dương này ở Nhất Thân, Dã Cương Nhu ở Nhất Lô, hợp 2 như 1. Lúc công pháp đại thành thân như kim cương không hư hỏng, sức mạnh vô song.

 

 

Nội Đan Thuật

Võ Đang quan trọng nội công tâm pháp tu luyện “Tinh”, “Khí,” “Thần” kết đan trong thân thể, nghiên cứu Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần. Lúc thành công năng chí, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thiên nhân tương ứng.

 

 

 

Thượng Thanh Vô Cực Công

Võ Đang tâm pháp nội công thần bí. Tâm pháp Võ Đang nổi tiếng đạo gia, Võ Đang sư tổ Trương Tam Phong sáng tạo.

Nội công này có từ chữ “Dịch”, nguồn gốc từ “Vô Kỳ Đồ”, “Tam Thanh khinh giả, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh là vậy”, công pháp theo thiên văn, địa vật. Sau khi thành công, khí Vô Cực tập trung toàn thân, chu thiên hành tẩu, như thể bay lên trời xanh.

 

 

*Lỗi dịch sai

 

Thuần Dương Vô Cực Công

“Hấp khí hạc phi khởi, hô khí thâm hải để, khí hình hợp vi nhất, đan điền thị ngô y.

Thần bão trụ khí, ý hệ trụ tức, khí tụ đan điền, tụ nhi bất tán.”

Đây là tâm pháp tinh hoa công pháp đạo gia, do sư tổ Trương Tam Phong sáng tạo. Ứng cai thị, thuần dương chi khí hạo nhiên ngoại phóng, khả chấn thương địch thân, xâm tổn cân mạch.