Vạn Thú Sơn Trang

NHẬP MÔN CHÍNH TUYẾN

Cách nhập môn:

Những người chơi khác có thể đến Cái Bang tìm người hướng dẫn nhập môn Vạn Thú Sơn Trang (589,853) hỏi thủ tục nhập môn. Đáp ứng điều kiện có thể nhập môn.

Điều kiện nhập môn:

Điều kiện giang hồ:

Người chơi phải là vô môn phái và chưa gia nhập các thế lực khác, thực lực cần đạt Kỳ Tài Xuất Chúng;

Sở hữu tín vật có thể chứng minh bản thân có thực lực thuần phục dã thú. Cách chứng minh như dưới, đáp ứng một điều bất kỳ dưới là được:

- Người chơi có 1 Linh Vật (Như Ngoan Hầu Giang Nam, Xích Viêm Điểu, Thiểm Điện Điêu, Bạch Điêu, Chung Linh Điêu).

- Người chơi có 1 Thẻ Nhập Môn (Nhập môn sẽ tốn Thẻ Nhập Môn: Dã Thú Tàn Hài)(*)

(*)Cách nhận Thẻ Nhập Môn:

- Khi máy chủ mở nội công 3, người chơi diệt dã thú thoát khỏi Vạn Thú Sơn Trang (Vương Xà-Cái Bang, Độc Hạt-Cực Lạc Cốc, Thanh Nhãn Hổ Vương-Kim Lăng) nhận 1 Thẻ Nhập Môn của BOSS rớt.

- Đệ tử trong Vạn Thú Sơn Trang dùng thẻ Vạn Thú Sơn Trang số lượng nhất định, ở chỗ Bành Kiếm (Map Cái Bang 594 928) sau khi đổi 1 Thẻ Nhập Môn, giao cho những người chơi khác.

Điều kiện thân phận: Không

Điều kiện võ học: Không

 

KỲ NGỘ NHẬP MÔN

Người chơi có cơ hội nhận nhiệm vụ kỳ ngộ nhận Linh Vật, sau đó vào Vạn Thú Sơn Trang (Sau khi mở nội công 2 Cửu Âm Chí mới có thể kích hoạt).