Từ Gia Trang

ĐỐNG LỬA TỪ GIA TRANG

Sau khi nhập môn đệ tử Từ Gia Trang, có thể học Đống Lửa kỹ năng độc đáo của Từ Gia Trang, người chơi có thể tạo một Đống Lửa, người chơi trong đội đều có thể thông qua Đống Lửa này chia sẻ thức ăn cho người khác, cũng có thể dùng thức ăn trong túi, dùng thức ăn trong phạm vi Đống Lửa, ngoài hiệu quả vốn có của thức ăn ra, còn sẽ nhận thêm hiệu ứng hỗ trợ tăng thực lực.

Có thể thăng cấp Đống Lửa, cấp càng cao, hiệu quả thức ăn nhận được càng tốt.

Trong cốt truyện chính tuyến có thể nhận Đống Lửa tầng 1, kỹ năng Đống Lửa cấp cao cần đổi với Từ Phi Yên ở Âm Bình.

 

XUẤT SƯ THẾ LỰC

Sau khi nhận được danh phận cấp 2 của thế lực này, người chơi có thể tiến hành xuất sư ở NPC thế lực này.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư có thể vào các thế lực mới khác.

Giữ lại nội công và bộ võ học.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi xuất sư không thể vào lại thế lực xuất sư.

Nội công thế lực này giảm 5 tầng, xóa toàn bộ tạp học.

 

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người chơi có thể tiến hành phản sư ở NPC thế lực này bất cứ lúc nào.

Lợi thế:

Không có yêu cầu gì, có thể phản xuất sư môn tùy ý.

Sau khi phản sư có thể gia nhập vào các thế lực mới khác.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi phản sư không thể vào lại thế lực phản sư.

Xóa tất cả võ học, nội công, tạp học của thế lực này sau phản sư, không thể phục hồi. Sau khi vào lại môn phái này, cần học lại từ đầu.