Quân Tử Đường

Thông Tuệ Công

Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Quân Tử Đường, tương truyền là Thần Y Hoa Đà sáng tạo ra, sau truyền vào Quân Tử Đường. Người thông thái, cần thông hiểu Vũ Trụ trước, sau mới thông Tinh Thần, nạp Linh Khí của Âm Dương, định trong thế giới càn khôn, mới có thể đạt được Đạo, thông trí tuệ này.

 

 

Minh Ngọc Công

Quân Tử Đường quan trọng Nội Công Tâm Pháp. Lấy Khí của Âm Nhu thu vào Nhân Thể Bách Hài, lúc vận công tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng Lực của Nhiễm Ngoại Giới, tích đến Điên Phong địch thủ thiệt hại. Nghe truyền luyện công này đến Cửu Trùng Thiên Túc có thể biến già thành trẻ, dung nhan được giữ mãi mãi.

 

 

Vong Tình Thiên Thư

Tập Đại Thành của Quân Tử Đường Nội Công Tâm Pháp. Hình Chi Sở Y Giả Khí Dã, Khí Chi Sở Nhân Giả Hình Dã, Hình Khí Tương Y, Vạn Hồn Phách Giai Chi, mà hiệu Xung Hòa, Xung Hòa là Nguyên và Hĩ.

 

 

Liên Hoa Bảo Giám

Trong Giang Hồ một môn Tâm Pháp cực kì cao thâm, là Tiêu Dao Phái Vô Nhai Tử Chi Sư sáng tạo ra, nghe nói Quân Tử Đường Tiêu Biệt Tình cũng từng tập được. Cầm Long Quyết Giả, Khí của Hoa Vô Hình là Lực của Hữu Hình, nhưng Biện của Ngự Lục Khí, mà du ở vô cùng Dã.