Niệm La Bá

Cách chơi và sự kiện

Vô Tự Ngọc Bích

Vũ Kỹ Đối Lũy

Thất Sắc Lệnh Chủ

Thất Sắc Mê Cung

Hoa Phố Chiến

Niệm La Hoa Hội 

Sự kiện ngày

Cho ăn

Chống lại dã thú

Niệm La hoa hội

Người bất minh

Rèn luyện võ học

Tặng hoa nhận phấn

Tập vũ kỹ

Tinh huyết làm dẫn

Tù kung đấu nô

Thí luyện phấn hoa

Thiên hạ kỳ độc

Thu thập hoa cỏ

Vô tự ngọc bích

Vũ kỹ đối lũy 

Sự kiện tuần

Hoa phố chiến

Thất sắc lệnh chủ

Thất sắc mê cung