Nga Mi

Khí Trang Công

Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Nga Mi, là Nga Mi Sơn Bạch Vân Thiền Sư sáng tạo, lấy hư thực của âm dương và quy luật của Nhân Thể thịnh suy, khi học võ Nhu Tạp động tĩnh Công Pháp, tương hộ dung hợp, thành Đại Đạo Công Pháp.

 

 

Ngũ Phù Kinh

Nga Mi quan trọng Nội Công Tâm Pháp, là một trong những Nga Mi Phái Tuyệt Học. Lấy Ngũ Phù làm Kinh, Thượng làm Ngũ Tinh, Hạ làm Ngũ Nhạc, Nội làm Ngũ Ngọc, Ngoại làm Ngũ Vân, Hóa làm Ngũ Long. Linh Hóa, Hạ và Đào Quán Tam Khí.

 

 

Phi Huyền Vũ Kinh

Tập Đại Thành của Nga Mi Nội Công Tâm Pháp. Vốn là Đạo Giáo Kinh, sau chuyển đến Nga Mi, nhiều lần chỉnh sửa, thành Võ Học Mật Pháp nay. Trên dựa Cửu Thiên Nạp Khí Hải, Hạ lấy Ngũ Hành định Đan Điền, Ngoại Quyển càn Khôn, Nội Tu Âm Dương, Phương Năng Đại Thừa.

 

 

Băng Cơ Ngọc Cốt Công

Là võ lâm Tiền Bối Nhiếp Ảnh sáng tạo ra, sau là Quách Tương ái nữ Quách Tĩnh đã học, Tâm Pháp cần chỉ ở "Tâm Khổ Băng Thanh, Thiên Tháp Bất Kinh; Vạn Biến Do Định, Thần Di Khí Tĩnh; Trần Cấu Bất Triêm, Tục Tương Bất Nhiễm; Hư Không Ninh Mật, Hồn Nhiên Vô Vật; Nhất Tâm Bất Chuế Vật, Cổ Kim Tự ung dung!"