Kim Châm Thẩm Gia

NHẬP MÔN CHÍNH TUYẾN 

Cách nhập môn:
Người chơi họ Thẩm có thể trực tiếp gia nhập Kim Châm Thẩm Gia.
Những người chơi khác có thể đến Thành Đô tìm Cao Thái ở cửa Kim Châm Thẩm Gia, hỏi thủ tục nhập môn.
Người chơi nhập môn thông qua chính tuyến cần đáp ứng những điều kiện nhập môn dưới mới có thể nhận lệnh bài, thông qua nhiệm vụ gia nhập Kim Châm Thẩm Gia.

Điều kiện nhập môn:
Điều kiện giang hồ: Người chơi bắt buộc là vô môn phái, chưa gia nhập vào các thế lực khác, thực lực đạt Giá Khinh Tựu Thục. 

Điều kiện thân phận: Không
Điều kiện võ học: Không

 

KỲ NGỘ NHẬP MÔN

Người chơi tâm địa lương thiện, sẽ có cơ hội nhận nhiệm vụ kỳ ngộ gia nhập Kim Châm Thẩm Gia, điều kiện xét duyệt của kỳ ngộ nhập môn đơn giản hơn chính tuyến nhập môn, càng dễ dàng để vào Kim Châm Thẩm Gia.