Hoa Sơn

 

Nhiệm vụ ngày

- Cán Hoa Tẩy Kiếm

- Kiếm Đạo Chi Sơ

- Kiếm Khinh Tình Tuyến

- Sản Gian Sừ Ác

- Kiếm Như Bằng Hữu

- Kiếm Dữ Tâm

- Tiểu Thức Ngưu Đao

- Dịch Kiếm Ngũ Mang

- Kiếm Đảm Cầm Tâm

Nhiệm vụ tuần

- Kiếm Chủng Chi Thí

Sự kiện thế lực

- Hàn Mang Kiếm Trận

- Khí Tông Phản Nghịch

- Thí Kiếm Đài Tầng 7