Cực Lạc Cốc

Song Tu Quyết

Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Cực Lạc Cốc, truyền thành thuật Đơn Thiên Tà điều hòa mệnh lí Âm Dương sáng tạo ra. Mềm thành Âm, cứng thành Dương, Âm Dương hòa hợp, là Vị Song Tu Dã.

 

 

Thiếu Dương Thần Công

Cực Lạc Cốc quan trọng Nội Công Tâm Pháp. Lấy Đạo của Bát Quái nhập Pháp, lấy Khí của Thiếu Dương, dung ở Huyết Mạch, thông ở Bách Huyệt, thường ở Nội Hải, hóa ở Thiên Linh, lúc Đại Thừa, thôn nạp trời đất, Khí Hạn càn khôn.

 

 

Hợp Hoan Quyết

Công Pháp của Cực Lạc Cốc cực kỳ Âm Độc, lấy Âm bổ Dương, lấy Dương dục Âm, Âm Dương bổ trợ cho nhau. Cực Giả, nên Ly Đức Dã; Lạc Giả, nên Xuyết Dâm Dã; Cực Lạc Giả, nên Hợp Hoan Dã.

 

 

Ma Tương Quyết

Do một trăm năm trước Đạo Gia Đệ Tử Doãn Thiên Luân trộm học Tuyệt Học [Vô Tương Quyết] là học cấp tốc mà Tẩu Hỏa Nhập Ma diễn biến mà thành. Tâm Pháp nghiên cứu Tâm Âm Dương giấu nhau, vô ngã vô tương, vô hình vô kỵ. Chúng Sinh Vạn Tương đều Vô Tương, thành Phật thành Ma đều là ta.