Phản sư, xuất sư

Phản sư

Điều kiện:
- Máy chủ mở Cửu Âm Chí nội công 2.
- Không phải Chấp Chưởng Môn, Chấp Sự, Trưởng Lão môn phái.
- Không phải đệ tử Xuống núi tu luyện, Dịch Dung.
- Cách lần thoát ly môn phải gần nhất 30 ngày.


Thiệt hại:
- Hủy nội công môn phái.
- Hủy võ học, trấn phái thuộc môn phái.
- Hủy tôn hiệu môn phái, nhiệm vụ môn phái.


Lợi ích:
- Nhận lại tu vi và tu vi chuyển hóa tương ứng với số tầng nội công, võ học bị hủy. Đến Tô Châu gặp Tiêu Muội Ly (504,462) để đổi.
Người chơi đủ điều kiện muốn phản sư có thể đến gặp NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (502,195) tiếp nhận nhiệm vụ phản sư.


 

Người chơi đến gặp Hoàng Lan (495,320) hỏi sự việc đồn đại trong phái. 

Tìm nhị sư tỷ Thôi Ích Loan (448,206) hỏi xem có chuyện gì cần tìm.

Đánh bại vài Sư muội Nga Mi chặn đường. 

Chạy đi nói lại với đại sư tỷ Hoa Trinh Tự (432,146) về việc muốn xuất sư. 

Tìm Chưởng môn Tuyệt Trần Sư Thái (489,142) nói rõ tâm nguyện, mong sư thái thành toàn.

Sau khi nói chuyện với Tuyệt Trần sư thái nhận được Thẻ Phản Xuất Sư môn là có thể đem đến NPC Chỉ dẫn phản sư rời khỏi sư môn.

 

 

 

Xuống núi lịch luyện

Điều kiện:
- Máy chủ mở Cửu Âm Chí nội công 2.
- Không phải Chấp Chưởng Môn, Chấp Sự, Trưởng Lão môn phái.
- Không phải đệ tử Xuống núi tu luyện, Dịch Dung.
- Cách lần thoát ly môn phải gần nhất 30 ngày.
- Thực lực Đăng Phong Tạo Cực trở lên.


Thiệt hại:
- Tạm thời giảm cập nội công bổn môn xuống 30 tầng.
- Tạm thời giảm cấp võ học bổn môn xuống 4 tầng.
- Tạm thời giảm cấp trấn phái bổn môn xuống 4 tầng.
- Hủy toàn bộ tôn hiệu bổn môn.
- Hủy toàn bộ nhiệm vụ môn phái.


Lợi ích:
- Đệ tử xuống núi lịch luyện sau khi trở về bổn môn sẽ được phục hồi nội công, võ học, trấn phái như trước khi xuống núi.
- Nhận Ngự Long Đan 10 viên dùng để đổi đạo cụ hóa trang (chưa test được)

Đệ tử Nga Mi đạt đủ điều kiện muốn hạ sơn tu luyện có thể đến gặp NPC Chỉ dẫn hạ sơn Lịch luyện (503,188).Quay về hỏi Tuyệt Trần Sư Thái (489,124) xin phép xuống núi.

Tìm chỗ ẩn nấp (557,12) chờ cơ hội lén xuống núi, trò chuyện với Liễu Phụng (560,11).

Tìm chỗ vắng người (805,438) lén ra khỏi môn phái. Bảo vệ Liễu Phụng khỏi các đệ tử Nga Mi cản đường. 

Quay về nghe theo sự sắp đặt của Tuyệt Trần Sư Thái (489,124).

Nghe lời sư thái thu thập 50 thẻ thực lực, thẻ có thể nhận thông qua nhiệm vụ hằng ngày, cấm địa và thế lực cấp 2.


Đem thẻ thực lực giao cho Hoa Trinh Tự (432,146) nhận được Lệnh bài thẩm tra, đợi 1 ngày xét duyệt tư cách xuống núi.

Đợi thời gian sau 24 tiếng có thể click chuột phải vào Lệnh bài thẩm tra để nhận Thư xét duyệt. Đem thư đến gặp Tuyệt Trần sư thái.

Nhận được Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện đem đến cho NPC Chỉ Dẫn hạ Sơn Lịch Luyện (503,188) nhận nhiệm vụ hạ sơn.