Phản sư, xuất sư

Phản sư

Gặp NPC Chỉ dẫn phản sư để nhận nhiệm vụ lấy thẻ Phản Sư

Điều kiện:
Máy chủ mở nội công 2.
Không phải chấp chưởng môn phái.
Không phải chấp sự môn phái.
Không phải trưởng lão môn phái.
Không phải đang tiến hành nhiệm vụ lịch luyện.
Không phải đang tiến hành nhiệm vụ Dịch Dung.
Cách lần thoát ly môn phái trước đó 30 ngày.


Phạt:
Hủy nội công, võ học, trấn phái môn phái đó.
Hủy tôn hiệu danh phận môn phái.
Hủy nhiệm vụ môn phái.


Lợi ích:
Khi ra nhập môn phái mới, nhận được bồi thường tương ứng với thực lực võ học bị hủy, tăng tốc tu luyện võ học môn phái mới.


Lưu ý:
Nếu muốn ra nhập lại Đường môn có thể tìm Đường Hoan (886,-72) để ra nhập lại Đường Môn.
Sau khi nhận nhiệm vụ Phản Sư theo hướng dẫn nhiệm vụ tới gặp Công Dao (1000,-145)

 

Tiếp theo tới gặp Khấu Sinh Trì (1074,-152)để nói về việc không muốn luyện độc.

 


Gặp Đường Phụng (1097,-165) để nói về việc muốn phản xuất sư môn Sau đó bạn sẽ nhận được Thẻ phản xuất sư môn 


Trở về gặp NPC Chỉ Dẫn phản sư để rao thẻ phản sư 


 

Bồi thường Phản Sư
Sau khi phản sư bạn sẽ bị phế hết võ công cũng nội công môn phái, sau khi ra nhập phái mới thành công bạn có thể tới Tô Châu tìm Tiểu Muội Ly để nhận lại bồi thường thực lực đã mất, giúp nhanh chóng luyện nội công cũng như võ học phái mới.

 


Nếu nhận bồi thường nội công 4 bạn sẽ nhận được viên Bí chế dịch cân đan (10000 tu vi chuyển hóa nội công)(Chỉ sử dụng cho nội công các phái mới) và Tuyết liên đan (10000 tu vi).Nội công 3: nhận được hỗn nguyên đan chỉ sử dụng được cho nội công: Tọa vong công, tam thanh chân khí, hàn băng chân khí, kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết, phục dưỡng khí công.

 
 

Nội 2: nhận được viên Sủ dụng cho Tọa vong công, tam thanh chân khí, hàn băng chân khí, kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết.


Nội 1: Dịch cân đan dùng cho Tọa vong công, tam thanh chân khí


Võ học trấn phái: Nhận được viên Dịch cân đan đan dùng để tu luyện Hoa thần thất thức, Bích hải triều sinh khúc, Tịch tà kiếm pháp.Võ học thường: 
Nhận được Dịch cân đan để luyện các bộ võ: 

 

 
 

Xuất sư

Tới gặp NPC Chỉ dẫn lịch luyện hạ sơn để tiếp nhận khảo nghiệm lấy thẻ lịch luyện hạ sơn.Cũng như Phản Sư, xuất sư cũng có những điều kiện riêng:
Máy chủ mở nội công 2 
Không giữ chức vị phái.
Không phải đang làm nhiệm vụ phản sư, dịch dung xuống nuí
Cách lần thoát ly môn phái trước đó hơn 30 ngày.
Thực lực Đăng Phong Tạo Cực trở lên.

Hình phạt: 
Tạm giảm cấp nội công, võ học, trấn phái.
Hủy tôn hiệu môn phái.
Hủy nhiệm vụ bộn phận môn phái.


Đền bù:
- Sau khi trở về môn phái nội công, võ học, võ học trấn phái hồi phục như ban đầu.
- Được tặng thêm đạo cụ quý hiếm.


Lưu ý:
Nếu muốn ra nhập lại Đường môn có thể tìm Đường Hoan (886,-72) để ra nhập lại Đường Môn.
Sau khi nhận nhiệm vụ chúng ta sẽ tới nói chuyện với Đường Phụng để bày tỏ ý kiến muốn ra ngoài lang bạt:


Sau khi bị Đường Phụng lấy lý do từ chối, bạn phải tới chỗ thanh vắng (985,-298) đễ trốn khỏi Đường Môn.
Gặp và đối thoại với Đảng Tương để cùng trốn khỏi Đường Môn.

Sau khi tới địa điểm hướng dẫn của nhiệm vụ bạn phải bảo vệ Đảng Tương trước vòng vây của cao thủ, để trốn khỏi Đường Môn:Sau đó chúng ta quay lại gặp Đường Phụng để nhận nhiệm vụ khảo nghiệm xuất sư:
Thu thập 50 thẻ thực lực:

 

Thẻ thực lực rớt ở các bảo rương Thanh Vân Bảo, Nhạn Môn Quan và thích quán cấp 2 khi khiêu chiến đạt loại Giáp có khả năng nhận được.Sau khi thu thập đủ 50 thẻ thực lực, chúng ta quay về tìm Đường Giả Ngữ (1030; -157) để trả nhiệm vụ.
Tiếp đó chúng ta sẽ phải đợi thẩm tra của môn phái trong 1 ngày. Để kiểm tra có thể nhấp phải vào lệnh bài kiểm tra của môn phái, nếu sử dụng được là đã đủ thời gian 

 

Sau khi mở Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra nhận được Thư Xét Duyệt là bạn đã đủ điều kiện để xuất sư. Mang thư xét duyệt tới gặp Đường Phụng.

 

Sau khi nói chuyện với Đường Phụng bạn sẽ nhận được Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện, mang thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện đến cho NPC chỉ dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện và xác nhận hạ sơn.

 

 

Lúc này Nội công của môn phái sẽ giới hạn còn 30 tầng, các loại võ học giới hạn còn 4 tầng, khi nào trở về môn phái bạn sẽ được khôi phục lại số tầng đã tu luyện trước khi hạ sơn: