Phản sư, xuất sư

Phản sư

Mục Đích:
Người chơi thông qua phản sư có thể thoát ly môn phái. Đồng thời nhận được tư cách gia nhập 7 phái khác và thế lực mới.

Điều kiện
Máy chủ mở nội công 2.
Không phải là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái.
Không phải đang tiến hành làm nhiệm vụ xuống núi lịch luyện, dịch dung.
Cách lần thoát ly môn phái trước 30 ngày.


Hình Phạt:
Hủy nội công bổn môn.
Hủy võ học bổn môn.
Hủy bộ trấn phái bổn môn.
Hủy tôn hiệu danh phận bổn môn.
Hủy nhiệm vụ bộ phận bổn môn.


Bồi thường phản sư:
Người chơi thông qua phản sư thoát ly môn phái, đồng thời gia nhập môn phái khác, có thể nhận được bồi thường tương ứng với thực lực võ học bị hủy, tăng tốc người chơi tu luyện võ học môn phái mới.


Thực hiện:

Nhận nhiệm vụ tại NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (Cẩm Y Vệ 342,-79) 

Sau đó tới gặp NPC Vương Tiêu (348,-99) sau đó đánh lui Cẩm Y Vệ đệ tử xuất hiện tại chỗ NPC này. 
Tiếp tục tới gặp NPC Trương Thế Quân (405,-45) sau đó về gặp NPC Hoàng Phủ Đao (352,-118)

 

Sau đó Hoàng Phủ Đao cho bạn 1 Thẻ Phản Sư Xuất Môn.

 

 

Mang thẻ này tới gặp NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (Cẩm Y Vệ 342,-79) chọn “Ta đã có thẻ phản sư, ta muốn phản sư”.

 

 

Sau khi phản sư nếu muốn vô lại cẩm y vệ có thể tới gặp NPC Trương Phi Gia (Cẩm Y Vệ 342,245) để nhận khảo nghiệm.

 

Xuống núi lịch luyện


Mục Đích: 
Thông qua xuống núi lịch luyện có thể thoát ly môn phái này, gia nhập thế lực mới, người chơi không thể gia nhập 7 đại môn phái, hình phạt nhẹ hơn phản sư.


Điều kiện:
Máy chủ mở nội công 2.
Không phải là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái.
Không phải đang tiến hành làm nhiệm vụ phản sư, dịch dung.
Thực lực Đăng Phong Tạo Cực.
Người chơi đã có bạn đồng hành không thể phản sư.


Hình phạt:
Tạm giảm cấp nội công bổn môn về tầng 30.
Tạm giảm cấp võ học bổn môn về tầng 4.
Tạm giảm cấp trấn phái bổn môn về tầng 4.
Hủy Tôn Hiệu Danh Phận bổn môn.
Hủy nhiệm vụ bộ phận bổn môn.


Đền bù:
Người chơi xuống núi lịch luyện sau khi trở về môn phái mọi thực lực võ học đều khôi phục lại như trước khi xuống núi, ngoài ra sẽ nhận được 1 số đạo cụ quý tặng thêm trong quá trình xuống núi.


Thực hiện:
Nhận nhiệm vụ tại NPC Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (342,-77)

 

 

Sau khi nhận nhiệm vụ tới gặp Thống Lĩnh Hoàng Phủ Đao (Cẩm Y Vệ 352,-118) 

Sau đó tới tọa độ 486,-186 sau đó trả nhiệm vụ cho Gia nô quét dọn (487,-191).
Tiếp tục nhận nhiệm vụ tới 513,-36 sau đó đánh bại Cẩm Y Vệ-Đệ Tử Cấp Cao để bảo vệ Gia nô quét dọn và đợi hết thời gian bảo vệ. 

Sau đó quay về gặp lại Thống Lĩnh Hoàng Phủ Đao (Cẩm Y Vệ 352,-118)
Sau khi trả nhiệm vụ sẽ có 1 nhiệm vụ yêu cầu kiếm 50 Thẻ thực lực, thẻ này có được từ cấm địa Nhạn Môn Quan+Thanh Vân Bảo, thông quan thích quán cấp Giáp (thích quán cấp 1 ko rớt), hoặc làm nhiệm vụ hằng ngày tại Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (342,-77).

 

Sau khi đủ 50 cái thì tới gặp Trương Thế Quân (405,-45) để trả nhiệm vụ sẽ nhận được Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra.

 

Sau khi nhận được lệnh bài này thì tiến hành chờ trong 24 giờ.

 
Sau khi hết 24h tiến hành nhấn chuột phải vào Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra sẽ nhận được Thư Xét Duyệt.

 

 

Mang Vật phẩm Thư Xét Duyệt tới gặp NPC Hoàng Phủ Đao (352,-118)
Sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 2 vật phẩm là Ngự Long Đan và Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện.

 

 

Sau đó mang Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện tới gặp NPC Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (342,-77).

 

Sau khi xuống núi nếu muốn quay về lại Cẩm Y Vệ thì có thể tới gặp Trương Phí Gia (Cẩm Y Vệ 342,245) để nhận nhiệm vụ.
Xuống núi thì nội công sẽ trở về 30.