Phản sư, xuất sư

Phản sư 

Mục Đích:  

Người chơi thông qua phản sư có thể thoát ly môn phái. Đồng thời nhận được tư cách gia nhập 7 phái và thế lực mới còn lại. Phản sư là cách duy nhât để gia nhập môn phái khác.

 

Điều kiện:  

Máy chủ mở nội công 2.  

Không phải là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái.  

Không phải đang tiến hành làm nhiệm vụ xuống núi lịch luyện, dịch dung.  

Cách lần thoát ly môn phái trước 30 ngày.  

Yêu cầu nghề: Hành Khất.  

Người chơi có bạn đồng hành không thể phản sư.

 

Hình Phạt:  

Hủy nội công bổn môn.  

Hủy võ học bổn môn.

Hủy bộ trấn phái bổn môn.  

Hủy tôn hiệu danh phận bổn môn.

Hủy nhiệm vụ bộ phận bổn môn.

 

Bồi thường phản sư  

Người chơi thông qua phản sư thoát ly môn phái, đồng thời gia nhập môn phái khác, có thể nhận được bồi thường tương ứng với thực lực võ học bị hủy, tăng tốc người chơi tu luyện võ học môn phái mới.

 

Thực hiện:  

Tới gặp NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (cái bang 537,342) nhận nhiệm vụ

  

Sau đó nhận được vật phẩm Hồi Khí Đan và Lương Thực, mang vật phẩm Hồi Khí Đan đến cho Phùng Lương Lượng (Cái bang 604,408).

 

Sau đó mang vật phẩm Lương Thực tới cho Phù Tố (Cái Bang 578,432).

 

Tiến tới Cái Bang (585,430) đánh bại 4 Nhị Thiếu Gia Nô.

 

Tới gặp Thạch Tịnh Chi (Cái Bang 552,340) đối thoại.
Tiếp tục tới gặp Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335).
Nói rõ quyết tâm phản sư cho Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335) khi này sẽ nhận được 1 Thẻ Phản Xuất Sư Môn.

 

Mang thẻ này tới gặp NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (Cái Bang 537,342) để tiến hành hoàn thành nhiệm vụ phản sư.

 

Tới đây là hoàn thành phản sư, sau này muốn gia nhập lại Cái Bang thì tới gặp NPC Lục Nhất Cước (Cái Bang 598,452) để nhận khảo nghiệm.

 

Xuống núi lịch luyện

Mục Đích: 
Thông qua xuống núi lịch luyện có thể thoát ly môn phái này, gia nhập thế lực mới, người chơi không thể gia nhập 7 đại môn phái, hình phạt nhẹ hơn phản sư.


Điều kiện:
Máy chủ mở nội công 2.
Không phải là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái.
Không phải đang tiến hành làm nhiệm vụ phản sư, dịch dung.
Thực lực: Đăng Phong Tạo Cực.
Yêu cầu nghề: Hành Khất.
Người chơi đã có bạn đồng hành không thể hạ sơn.


Hình phạt:
Tạm giảm cấp nội công bổn môn về 30 tầng.
Tạm giảm cấp võ học bổn môn về 4 tầng.
Tạm giảm cấp trấn phái bổn môn về 4 tầng.
Hủy Tôn Hiệu Danh Phận bổn môn.
Hủy nhiệm vụ bộ phận bổn môn.


Đền bù:
Người chơi xuống núi lịch luyện sau khi trở về môn phái mọi thực lực võ học đều khôi phục lại như trước khi xuống núi, ngoài ra sẽ nhận được 1 số đạo cụ quý tặng thêm trong quá trình xuống núi


Thực hiện:
Tới gặp NPC Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện ( Cái Bang 537;337) nhận nhiệm vụ  

Tới gặp Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335)
Tiến tới tọa độ (696,293) sau đó nói chuyện với NPC Trọng Hạo (Cái Bang 683,269)
Tiếp tục tới tọa độ (578,546), sau đó sẽ xuất hiện Cái Bang-Đệ Tử Cấp Cao đánh bại bảo vệ Trọng Hạo và đợi thời gian kết thúc.

 

 

Quay về gặp lại NPC Tiêu Thiên Phóng (554,335) trả nhiệm vụ
Sau khi trả nhiệm vụ sẽ có 1 nhiệm vụ yêu cầu kiếm 50 Thẻ thực lực, thẻ này có được từ cấm địa Nhạn Môn Quan và Thanh Vân Bảo, thông quan thích quán cấp Giáp (thích quán cấp 1 ko rớt), hoặc làm nhiệm vụ hằng ngày tại Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (Cái Bang 537,337).

 

Sau khi đủ 50 cái thì tới gặp Phạm Đơn (Cái Bang 593,354) để trả nhiệm vụ sẽ nhận được Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra .

 

Nhận được lệnh bài này xong thì tiến hành chờ trong 24 giờ.

 

Sau khi hết 24h tiến hành click phải vào Môn Phái Lệnh Bài Thẩm Tra sẽ nhận được Thư Xét Duyệt.


Mang Vật phẩm Thư Xét Duyệt tới gặp Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335).
Sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 2 vật phẩm là Ngự Long Đan và Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện.Mang Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện tới gặp NPC Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện (Cái Bang 537,337).Sau này muốn quay về lại Cái Bang thì tới gặp NPC Lục Nhất Cước (Cái Bang 598,452) để nhận khảo nghiệm.