Hướng dẫn dịch dung

 Điều kiện:

Mở nội công 2 môn phái.

Thực lực: Đăng phong tạo cực

Phải Danh tuấn giang hồ

Mỗi ngày chỉ được dịch dung 30 người

Không phải chấp sự môn phái

Chuẩn bị tâm lý là cần 1 lượng tiền khá lớn, khoảng 5Đ500L.

 

Hình Phạt:

Hủy Tôn hiệu và nhiệm vụ môn phái.

 

Hướng dẫn:

Đến Ác nhân cốc tìm Thuần Vu Thương(240,798) và đem theo 5 Cá Sốt Canh Xương nhận nhiệm vụ.

 

 

 

Tiếp theo phải thu thập đủ:

+ 2 Long cốt thạch

+  2 Giấm Sơn Tây

+  10 Thanh Tâm Tửu

+  10 Cực Lạc Kỳ Dược

 

Thu thập đủ trả nhiệm vụ cho NPC Thuần Vu Thương sẽ nhận được Dược Lư. Sau 2 ngày luyện chế mở vật phẩm này sẽ nhận được Dung Cốt Đan và Sinh Cơ Đan. Sau đó trả nhiệm vụ cho Thuần Vu Thương.

 

 

Tiếp theo tìm Thương Nhân Bí Bảo (80,-211)mua 1 Ngọc Tủy giá 400L (Lưu ý: phải có Danh tuấn mới mua được)

 

 

Trở về trả nhiệm vụ Thuần Vu Thương. Sau đó trở lại gặp Thương Nhân Bí Bảo mua  1  Tử Băng Ngân Châm giá 600L

 

 

Về trả cho Thuần Vu Thương rồi sang map Yên vũ trang sử dụng Thú Thú ở trong túi nhiệm vụ

Và đến tọa độ (291,623)sử dụng Thú Thú (Lưu ý: mỗi nhiệm vụ sẽ có 1 tọa độ khác nhau, các tọa độ thường ờ gốc cây Yên Vũ Trang) thì sẽ nhận được Huyết Yến Oa

Về Ác nhân cốc gặp Thương Nhân Bí Bảo mua 15 Băng Tàm Ti (15 cái = 750L) giao cho Thuần Vu Thương 

  

 Gặp Thương nhân bí bảo mua Linh cốt thảo giá 1đ8 và Ma Phi Tán giá 1đ giao cho Thuần Vu Thương

 

 

 

Trở về gặp Thương nhân bí bảo mua  1 Truyền Thiên Châu giá 1đ giao cho Thuần Vu Thương 

 

 

Sau đó thu thập tiếp 10 Thiên Độc Tán, 10 Hủ Tâm Độc Tán, và 5 Cá Sốt Canh Xương.

 

 

 

Đến gặp Hướng Phàm(165,67) nhận Lệnh Bìa Du Tiên Đảo

 

 

Sang  Yên Vũ Trang(734,1391) vào Du Tiên Đảo

Chạy thẳng vào gặp Du Tiên Đại Sư để chỉnh sửa khuôn mặt. Mỗi lần chỉnh sửa tốn 150L

 

 

Quay  về cáo biệt Thuần Vu Thương. Hoàn thành nhiệm vụ Dịch Dung

 

 

Quay về môn phái sau khi dịch dung

Trường hợp bạn đã dịch dung nhưng muốn quay về lại môn phái thì có thể tiến hành như sau: đến Ác Nhân Cốc gặp NPC Tiết Tuân(302,191) nhận nhiệm vụ quay trở về môn phái

 

 

 

Sau  đó nhận quyền pháp Y liệu ở NPC Hứa Nhị Ngưu(301,194) kế bên và đánh bại NPC này.

Trả nhiệm vụ cho Tiết Tuân sẽ phục hồi lại Danh hiệu môn phái đã Dịch dung